Album

EZ 104 ATMOSPHERIC GUITAR EPISODES

EZ 104 ATMOSPHERIC GUITAR EPISODES

Composer : Krzysztof Barcik
Genre : atmospheric miniatures / nostalgic / dark / chill out / FX
 1. 01 WHITE MOUNTAIN SHADOW - Krzysztof Barcik
 2. 02 WHITE MOUNTAIN SHADOW ( solo ) - Krzysztof Barcik
 3. 03 RAINFOREST WATERFALL - Krzysztof Barcik
 4. 04 RAINFOREST WATERFALL ( solo ) - Krzysztof Barcik
 5. 05 RAINFOREST SOUNDS - Krzysztof Barcik
 6. 06 RAINFOREST SOUNDS ( solo ) - Krzysztof Barcik
 7. 07 RAINFOREST SOUNDS ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 8. 08 GOAT AND EAGLE - Krzysztof Barcik
 9. 09 GOAT AND EAGLE II - Krzysztof Barcik
 10. 10 WATERFALL SOUNDS - Krzysztof Barcik
 11. 11 WATERFALL SOUNDS II - Krzysztof Barcik
 12. 12 WATERFALL SOUNDS ( solo ) - Krzysztof Barcik
 13. 13 WATERFALL SOUNDS ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 14. 14 DARK MOUNTAIN SHADOW - Krzysztof Barcik
 15. 15 DARK MOUNTAIN SHADOW (solo) - Krzysztof Barcik
 16. 16 TROTTING RABBIT - Krzysztof Barcik
 17. 17 TROTTING RABBIT (vox ) - Krzysztof Barcik
 18. 18 RUGGED MOUNTAIN - Krzysztof Barcik
 19. 19 RUGGED MOUNTAIN ( solo ) - Krzysztof Barcik
 20. 20 RUGGED MOUNTAIN ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 21. 21 TROTTING HORSE - Krzysztof Barcik
 22. 22 TROTTING HORSE ( solo ) - Krzysztof Barcik
 23. 23 LAZY SALAMANDER - Krzysztof Barcik
 24. 24 LAZY SALAMANDER ( solo ) - Krzysztof Barcik
 25. 25 SPOOKY CAVE - Krzysztof Barcik
 26. 26 SPOOKY CAVE ( solo ) - Krzysztof Barcik
 27. 27 SPOOKY CAVE ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 28. 28 OLDEST TREES - Krzysztof Barcik
 29. 29 OLDEST TREES II - Krzysztof Barcik
 30. 30 OLDEST TREES ( solo ) - Krzysztof Barcik
 31. 31 OLDEST TREES ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 32. 32 WEIRD NIGHTMARES - Krzysztof Barcik
 33. 33 WEIRD NIGHTMARES II - Krzysztof Barcik
 34. 34 WEIRD NIGHTMARES III - Krzysztof Barcik
 35. 35 WEIRD NIGHTMARES IV - Krzysztof Barcik
 36. 36 DEEP WEIRD NIGHTMARES - Krzysztof Barcik
 37. 37 UNEVEN PULSE - Krzysztof Barcik
 38. 38 INFATUATION - Krzysztof Barcik
 39. 39 INFATUATION ( solo ) - Krzysztof Barcik
 40. 40 INFATUATION ( synth pad ) - Krzysztof Barcik
 41. 41 FOG AND RAINDROPS - Krzysztof Barcik
 42. 42 FOG AND RAINDROPS II - Krzysztof Barcik
 43. 43 BEAR AND BEE - Krzysztof Barcik
 44. 44 INVISIBLE PEAK - Krzysztof Barcik
 45. 45 INVISIBLE PEAK ( solo ) - Krzysztof Barcik
 46. 46 DEW AND DUSK - Krzysztof Barcik
 47. 47 DEW DANCE - Krzysztof Barcik
 48. 48 UGLY BUGS - Krzysztof Barcik
 49. 49 UGLY BUGS II - Krzysztof Barcik
 50. 50 SPOOKY ALIEN - Krzysztof Barcik
01 WHITE MOUNTAIN SHADOW // Krzysztof Barcik
icon-download
 1. 01 WHITE MOUNTAIN SHADOW // Krzysztof Barcik
 2. 02 WHITE MOUNTAIN SHADOW ( solo ) // Krzysztof Barcik
 3. 03 RAINFOREST WATERFALL // Krzysztof Barcik
 4. 04 RAINFOREST WATERFALL ( solo ) // Krzysztof Barcik
 5. 05 RAINFOREST SOUNDS // Krzysztof Barcik
 6. 06 RAINFOREST SOUNDS ( solo ) // Krzysztof Barcik
 7. 07 RAINFOREST SOUNDS ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 8. 08 GOAT AND EAGLE // Krzysztof Barcik
 9. 09 GOAT AND EAGLE II // Krzysztof Barcik
 10. 10 WATERFALL SOUNDS // Krzysztof Barcik
 11. 11 WATERFALL SOUNDS II // Krzysztof Barcik
 12. 12 WATERFALL SOUNDS ( solo ) // Krzysztof Barcik
 13. 13 WATERFALL SOUNDS ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 14. 14 DARK MOUNTAIN SHADOW // Krzysztof Barcik
 15. 15 DARK MOUNTAIN SHADOW (solo) // Krzysztof Barcik
 16. 16 TROTTING RABBIT // Krzysztof Barcik
 17. 17 TROTTING RABBIT (vox ) // Krzysztof Barcik
 18. 18 RUGGED MOUNTAIN // Krzysztof Barcik
 19. 19 RUGGED MOUNTAIN ( solo ) // Krzysztof Barcik
 20. 20 RUGGED MOUNTAIN ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 21. 21 TROTTING HORSE // Krzysztof Barcik
 22. 22 TROTTING HORSE ( solo ) // Krzysztof Barcik
 23. 23 LAZY SALAMANDER // Krzysztof Barcik
 24. 24 LAZY SALAMANDER ( solo ) // Krzysztof Barcik
 25. 25 SPOOKY CAVE // Krzysztof Barcik
 26. 26 SPOOKY CAVE ( solo ) // Krzysztof Barcik
 27. 27 SPOOKY CAVE ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 28. 28 OLDEST TREES // Krzysztof Barcik
 29. 29 OLDEST TREES II // Krzysztof Barcik
 30. 30 OLDEST TREES ( solo ) // Krzysztof Barcik
 31. 31 OLDEST TREES ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 32. 32 WEIRD NIGHTMARES // Krzysztof Barcik
 33. 33 WEIRD NIGHTMARES II // Krzysztof Barcik
 34. 34 WEIRD NIGHTMARES III // Krzysztof Barcik
 35. 35 WEIRD NIGHTMARES IV // Krzysztof Barcik
 36. 36 DEEP WEIRD NIGHTMARES // Krzysztof Barcik
 37. 37 UNEVEN PULSE // Krzysztof Barcik
 38. 38 INFATUATION // Krzysztof Barcik
 39. 39 INFATUATION ( solo ) // Krzysztof Barcik
 40. 40 INFATUATION ( synth pad ) // Krzysztof Barcik
 41. 41 FOG AND RAINDROPS // Krzysztof Barcik
 42. 42 FOG AND RAINDROPS II // Krzysztof Barcik
 43. 43 BEAR AND BEE // Krzysztof Barcik
 44. 44 INVISIBLE PEAK // Krzysztof Barcik
 45. 45 INVISIBLE PEAK ( solo ) // Krzysztof Barcik
 46. 46 DEW AND DUSK // Krzysztof Barcik
 47. 47 DEW DANCE // Krzysztof Barcik
 48. 48 UGLY BUGS // Krzysztof Barcik
 49. 49 UGLY BUGS II // Krzysztof Barcik
 50. 50 SPOOKY ALIEN // Krzysztof Barcik

Facebook